Essential Energies | Ormus

Wat is Ormus?

Ormus is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die in een bijzondere vorm vóórkomen in de natuur. Deze bijzondere vorm wordt m-staat genoemd en geeft deze elementen bijzondere eigenschappen, zoals onder andere supergeleiding en superfluïditeit. Deze eigenschappen zijn kwantumeffecten en zouden elke levende cel in mens, dier en plant ten goede komen door een verbeterde energie-doorstroming. Ormus is door de eeuwen heen gebruikt ter verbetering van het fysieke en spirituele welzijn. Een aantal mensen dat deze materialen heeft ingenomen rapporteerde verbazingwekkende verbeteringen in fysieke en psychische gesteldheid.

Elementen die naast hun gewone vorm ook vóórkomen in een mono-atomische staat (m-staat), geven deze substantie bijzondere eigenschappen. Hoewel de naam “mono-atomisch” inhoudt dat het een vorm van materie betreft ter grootte van slechts één atoom, zijn er wetenschappers die stellen dat sommige m-staat elementen uit minimaal twee atomen moeten bestaan om stabiel te zijn. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit precies zit, maar of het nou één, twee of enkele atomen zijn, deze m-staat wordt beschouwd als een nieuwe vorm waarin materie kan voorkomen. Bekende Ormus of m-staat elementen zijn de edelmetalen Ruthenium, Rodium, Palladium, Silver, Osmium, Iridium, Platina, Goud en de metalen Kobalt, Nikkel, Koper, Renium en Kwik. Van Magnesium en Calcium is ook aangetoond dat zij in de m-staat vóórkomen en waarschijnlijk zullen er nog meer elementen in deze bijzondere vorm ontdekt worden.
Al deze m-staat elementen zijn in grote hoeveelheden aanwezig op onze planeet en komen tot wel 10.000 maal méér voor dan de gewone vorm van deze elementen in onder andere lucht, zeewater, zoetwater, gesteenten, grond en ons voedsel. De m-staat elementen komen óók voor in vele biologische systemen zoals planten, dieren en de mens.

Waarom Ormus gebruiken?

Moderne landbouwtechnieken en voedselbewerkingen lijken de hoeveelheid Ormus elementen in ons voedsel te verminderen. Het bereiden van ons voedsel door middel van elektrische en inductie kookplaten met de daarbij aanwezige elektro-magnetische straling beperkt de al verminderde hoeveelheid Ormus in onze voeding nog verder. Vooral het gebruik van de magnetron om voedsel op te warmen kan hieraan bijdragen doordat de warmte ontwikkeld wordt door een sterk elektro-magnetisch veld in de magnetron, die de Ormus in het voedsel omzet naar de metaalvorm en zodoende inactief maakt.
Luchtvervuiling zoals met koolmonoxide en stikstofoxide verminderen het in de lucht aanwezige Ormus.
Deze factoren samen leiden tot een tekort aan Ormus in onze voeding, water en lucht en daardoor een tekort aan verschillende m-staat elementen in ons lichaam en een aanvulling kan ons wellicht weer laten functioneren zoals ooit bedoeld was…

Ormus is een voedingsmiddel en géén geneesmiddel. Het kan uw fysieke, mentale en geestelijke gezondheid ondersteunen maar het kan nooit een therapie van een arts vervangen. Bij gezondheidsklachten is de aangewezen weg om uw arts te bezoeken.

Effecten van Ormus

Ormus vormt een brug tussen het fysieke en het geestelijke en is daarom een voedingsmiddel met verjongende effecten voor ons lichaam en geest. Het heeft een positief effect op onze energiehuishouding en energie-doorstroming in ons lichaam. Men vermoedt dat dit via dezelfde energiebanen werkt als bekend bij de Chinese geneeskunst en acupunctuur.
Aangezien ieder mens uniek is zullen de effecten van Ormus op ons fysieke- en energielichaam voor een ieder anders zijn.

Essential Energies produceert twee verschillende soorten Ormus: Ormus M2 en Ormus C11.
Het verschil tussen deze twee soorten Ormus bestaat uit het aantal mono-atomische elementen in de Ormus en de hoeveelheid (concentratie) hiervan. Ormus M2 bevat hoofdzakelijk (70%) mono-atomisch goud en (30%) mono-atomisch magnesium.
Het Ormus C11 bevat  vrijwel het gehele scala aan m-staat elementen (o.a. van de edelmetalen Ruthenium, Rodium, Palladium, Silver, Osmium, Iridium, Platina, Goud en metalen Kobalt, Nikkel, Koper en Renium).

Ervaringen van gebruikers en Ormus onderzoek wijst in de richting dat Ormus met hoofdzakelijk m-staat goud (M2-Ormus) vooral een effect heeft op de brug met het geestelijke (spirituele) terwijl het C11-Ormus (een soort Ormus waarin vrijwel alle bekende m-staat elementen vóórkomen) meer de balans in ons energielichaam terugbrengt/ondersteunt en daardoor een indirect regeneratief, verjongend effect op ons fysieke lichaam kan bewerkstelligen.

Gebruikers van Ormus (voornamelijk het Ormus M2 met m-staat goud en m-staat magnesium) hebben de volgende effecten in meer of mindere mate vermeld:

 • Zich meer “geaard” voelen
 • Innerlijke rust/stilte is makkelijker en langer te bereiken
 • Heldere gedachten en inzichten
 • Loslaten van verlies en trauma(‘s)
 • Betere focus van gedachten en energie; verruimde intuïtie
 • Creëert een gevoel van kalmte en verlaagt de stress
 • Betere nachtrust en helderdere dromen
 • Beter algemeen “welzijn”

Neveneffecten

 • Ormus lijkt het lichaam te ontdoen van toxines op cel-niveau, welke daarbij weer in het bloed komen en dan uit het lichaam verwijderd worden op de normale manier door de lever en de nieren. Er kan bij eerste gebruik dus een soort “helings-crisis” optreden, die zich soms uit als een (lichte) hoofdpijn. Het is daarom aan te raden om bij het eerste gebruik ruime hoeveelheden water te drinken. Indien er toch hoofdpijn optreedt, dan de dosis halveren en langzaam opbouwen naar de aanbevolen dosering. De hoofdpijn verdwijnt dan vaak in de loop van de dag.
 • Lethargie; moeheid of slaperigheid; Dit is gemeld tijdens de begin fase en kan het gevolg zijn van algehele “healing” waar extra energie voor nodig is. Het is meestal tijdelijk.
 • Teveel in “het moment zijn” dat men vergeet om andere noodzakelijke dagelijkse dingen te doen.
 • Diarree; gemeld bij de M2-vorm omdat hier vrij veel magnesium in zit, dat diarree kan veroorzaken. In dat geval de startdosering verlagen en langzaam opbouwen.

Geschiedenis

Ormus is toevallig ontdekt door David Hudson in 1975, toen hij naar goud zocht op zijn grond. In de jaren daarna heeft hij ongeveer 7 miljoen dollar gespendeerd aan onderzoek naar deze materialen en hij heeft verscheidene patenten met betrekking tot deze materialen geregistreerd. Andere onderzoekers deden in dezelfde periode ook soortgelijke ontdekkingen.
Deze materialen worden naast Ormus of m-staat element(en) ook wel benoemd als ORME (Orbitally Rearranged Mono-atomic Elements), wit (poeder)goud, mono-atomisch goud, microclusters, AuM, manna, beloningsgoud, chi, steen der wijzen, levenselixer, witte brood, bron van eeuwige jeugd en levensenergie. Eerst kende de wetenschap alleen de vaste vorm, vloeibare vorm en gasvormige vorm van materie, later aangevuld met een vierde vorm: de plasma vorm. Nu kan daar de m-staat vorm als vijfde aan worden toegevoegd.

Kwantumfysica, meta-fysica en spiritualiteit

De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.
Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone gangbare natuurkunde niet meer opgaat.

Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de simpele reden dat tot voor kort er nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken.
Door deze moderne meetapparatuur gaat er nu een tot nu toe voor de wetenschap onbekende wereld open waarvan de spirituele mens het bestaan al afwist vanaf het begin van de mensheid.
Zo blijkt dat alle materie, dus ook de kernen van atomen, voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt.
Nieuwe ontwikkelingen binnen de kwantumfysica laten zien dat materie eigenlijk niks anders is dan interferentie-patronen van energiegolven. Zoals fijn zand op een gespannen vel een patroon laat zien als je deze laat trillen door een geluidsbron en ook water in een bak een golfpatroon vormt als je deze door geluid in trilling brengt, zo is materie het zichtbare interferentiepatroon van de onzichtbare trillingen van de universele energie.
 Materie wordt nu gezien als staande golven volgens een stabiel interferentiepatroon. Deze stabiliteit vloeit voort uit harmonische trillingen volgens een vaste verhouding die al waren ontdekt door wijsgeren uit de oudheid zoals Plato, Pythagoras en anderen.
Volgens een oude Egyptische wijsheid is materie een vorm van muziek.

Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden. Materie kan ontstaan uit energie. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht! Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.
Al deze door de wetenschap ontdekte eigenschappen hebben een opmerkelijk raakvlak met het denken van de spirituele mens.

Kwantumfysica en het paranormale

Binnen de wetenschap van de kwantumfysica is er een stroming die met de gegevens van de kwantum wetten een verklaring gaan zoeken voor paranormale verschijnselen en al eeuwenlang bekende spirituele wetten. En hoewel veel wetenschappers er niks van willen weten blijken de nieuw ontdekte wetten in de kwantum wereld de wetten uit de spirituele wereld te bevestigen zodat we nu ook een wetenschappelijke ondersteuning krijgen voor de spirituele wereld om ons heen. We krijgen nu nog meer inzicht wat ook past in de tijd waarin we leven van spiritueel ontwaken.
Veel paranormale verschijnselen zijn paranormaal, buiten normaal, omdat ze niet met onze huidige kennis te verklaren zijn. Ontdekkingen vanuit de kwantummechanica geven handvatten voor nieuwe wetenschappelijke verklaringsmodellen om deze verschijnselen binnen een wetenschappelijk kader te plaatsen.
Hoewel de wetenschap langzaam tot een inzicht komt dat we het meeste nog niet weten geeft de nieuwe wetenschap in ieder geval een opening en een erkenning dat er verschijnselen kunnen bestaan die tegen ons natuurlijk begripsvermogen ingaan. Er blijkt een invloedsveld, een dimensie te zijn die invloed uitoefent op de materie waar we nog geen weet van hebben. Deze staat buiten onze begrippen voor ruimte en tijd.
Veel paranormale verschijnselen hebben te maken met een andere beleving van ruimte en tijd of met een andere vorm van communicatie dan ons bekend via de ons bekende natuurwetten.
Een geestelijke dimensie en werkelijkheid die “werkelijker” is dan de aardse werkelijkheid behoort ineens wetenschappelijk gezien tot de mogelijkheden

De plaats van Ormus

Meerdere onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar, de elementen in de m-staat aangetoond en zijn tot dezelfde conclusies gekomen, dat m-staat materiaal kwantum-eigenschappen vertoont, zoals o.a. supergeleiding, superfluïditeit en Josephson tunnel-effect door vaste objecten. Deze onderzochte kwantumeffecten treden meestal alléén op wanneer materie wordt afgekoeld tot bijna het “absolute nulpunt”, dat op –273,15 °C ligt. Ormus vertoont deze eigenschappen bij normale temperaturen en zou dus de ontbrekende link kunnen zijn tussen het fysieke en het spirituele en meta-fysische.
M-staat elementen zijn stabiel in zeer kleine “ruimtes” (nanometers).

M-staat elementen zijn aanwezig in verscheidene biologische systemen en de kleine ruimtes waarin de m-staat elementen zich waarschijnlijk bevinden zijn de in alle cellen aanwezige microtubuli. Microtubuli zijn buisvormige structuren binnen cellen met een diameter van 25 nanometer en met een variërende lengte van micrometers tot wel enkele millimeters in zenuwcellen.
Ormus binnen de microtubuli staan bepaalde kwantum-effecten toe in de cellen en dus binnen het lichaam. Ormus komt in grote hoeveelheden voor in hersenweefsel en zou door kwantum-effecten in de microtubuli wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor ons bewustzijn. Ze kunnen mogelijk de energiestroom binnen de acupunctuur meridianen en in de microtubuli vergroten binnen elke levende cel en zodoende een positief effect hebben op ons fysieke en spirituele welzijn en mogelijkheden.

Kwantumfysica lijkt nu een wetenschappelijke brug te bouwen tussen het fysieke en het spirituele, tussen het normale (verklaarbare) en het paranormale (tot voor kort onverklaarbare), zoals telepathie, remote viewing, bilocatie, telekinesie en astraal reizen.
Spiritualiteit, meta-fysica en kwantumfysica zijn daarom allemaal verenigbaar met elkaar.

Ormus maken

Er zijn meerdere methoden om het Ormus te extraheren uit de alom aanwezige bronmaterialen die deze elementen bevatten. Sommige methoden zijn gebaseerd op aangepaste oude alchemistische teksten en dit duidt er dus op dat door de geschiedenis heen de eigenschappen van dit Ormus bekend waren.

Het extraheren van ormus uit zeewater of zeezout is een van de eenvoudigste manieren om Ormus te verkrijgen in geconcentreerde vorm. De verschillende Ormus elementen zijn hierin overvloedig aanwezig, maar afhankelijk van het soort mineraalzout, komen de m-staat elementen in verschillende hoeveelheden hierin voor. Dus afhankelijk van het soort “startmateriaal” om Ormus uit te halen, zullen we verschillende soorten Ormus verkrijgen met verschillende m-staat elementen en verschillende onderlinge verhoudingen hiervan. Zout uit de Dode Zee bevat zo’n 70% m-staat goud en 30% m-staat magnesium. Zout uit de Stille Oceaan en de Himalaya daarentegen bevat, afhankelijk van waar het gewonnen wordt, ook de andere m-staat elementen in verschillende hoeveelheden. Vooral naar de effecten op onze fysieke gesteldheid van m-staat iridium en m-staat rodium heeft de ontdekker van Ormus, David Hudson, veel onderzoek laten doen en hij heeft verbazingwekkende resultaten gemeld.

Daarom bestaan er verschillende soorten Ormus met waarschijnlijk verschillende effecten op onze fysiek, psyche en spiritualiteit. Deze verschillende soorten Ormus worden ook wel aangeduid als C11-Ormus, M2-Ormus, M3-Ormus et cetera, afhankelijk van het aantal verschillende m-staat elementen aanwezig in de Ormus.

Ormus Wit Goud ORME Chi Steen der wijzen

Ormus Wit Goud ORME Chi Steen der wijzen

 

 

 

 

 

 

 

M-staat elementen zijn stabiel in zeer kleine “ruimtes” en in zout wordt de m-staat van het element “gevangen” binnen een soort driehoekige envelop van mineralen rondom de m-staat elementen. Hoewel men het m-staat element zélf niet kan “manipuleren” via bekende laboratorium methoden kan dit via deze envelop juist wél. Op deze wijze wordt een oplossing met geconcentreerde Ormus verkregen.

Het is mogelijk om door verhitting de Ormus tot een poeder te maken, maar dit poeder lost niet geheel op in ons maagzuur en is daarom moeilijker door ons lichaam op te nemen. Ormus druppels zijn daarom de meest efficiënte manier om Ormus tot je te nemen. De op deze website verkrijgbare Ormus wordt geheel in eigen beheer geproduceerd met de hoogst mogelijke kwaliteitseisen aan materialen, ph-meting en veiligheid.

Gebruik en dosering

’s ochtends 10 druppels en ’s avonds 10 druppels Ormus.
Ormus vóór gebruik even schudden en de Ormus in een klein glaasje water druppelen en daarna even roeren.
Indien gewenst kan er eerst met een halve dosering begonnen worden om deze vervolgens op te bouwen naar ’s ochtends 10 druppels en ’s avonds 10 druppels Ormus.

Gebruik voor dieren is ook beschreven en er wordt een startdosering aanbevolen van ’s ochtends 3 druppels en ’s avonds 3 druppels Ormus. Deze kan daarna zo nodig worden verhoogd.

Gebruik als toevoeging aan het water voor planten is beschreven met ongeveer 30 druppels per liter water.

Ormus is een voedingsmiddel en géén geneesmiddel. Het kan uw fysieke, mentale en geestelijke gezondheid ondersteunen maar het kan nooit een therapie van een arts vervangen. Bij gezondheidsklachten is de aangewezen weg om uw arts te bezoeken.

Houdbaarheid en bewaring

Ormus is buiten de koelkast ongeveer 3 maanden houdbaar.
Ormus kan het best bewaard worden bij kamertemperatuur tot lichaamstemperatuur (dus niet in de koelkast).
Sommige invloeden maken dat de m-staat vorm wordt omgezet in de metaal-vorm waardoor de werking van Ormus vermindert en moeten dus zo veel mogelijk vermeden worden:

 • De Ormus niet langdurig blootstellen aan UV-licht
 • Ormus buiten de invloed van elektro-magnetische velden houden (zoals o.a. elektrische apparaten, mobiele telefoons, elektriciteitsmast kabels, magnetron, etc.)
 • Vermijd bepaalde soorten voedsel met sulfiden (S03), zoals aanwezig in sommige sla-dressings en vermijd carbon, zoals in verbrand voedsel
 • Koolmonoxide en Stikstofoxide, zoals aanwezig in luchtvervuiling/smog.

De Ormus wordt daarom geleverd in een speciale kunststof HDPE-flacon, afgeschermd voor UV-licht en in een speciale verpakking die de Ormus afschermt voor elektro-magnetische velden. Het wordt aangeraden om de Ormus in een goed afsluitbare, volledig blikken trommel te bewaren of eventueel in de verpakking.