Essential Energies | Water (H2O)

Water (H2O)

“Zonder water is geen leven mogelijk. Het is een kostbaar goed. Water is onontbeerlijk voor alle menselijke activiteiten.”
Zo luidt artikel 1 van het Europees handvest voor water opgesteld door de Raad van Europa (1). Dagelijks vitaal water drinken is dus van groot belang.

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water. Mannen bestaan voor een iets groter deel uit water dan vrouwen door het verschil in spier- en vetmassa. Zuigelingen bestaan zelfs 75% uit water en dit neemt af naar 60% bij volwassenen en zelfs naar 55% bij ouderen.
Dit water bevindt zich voor het grootste deel (60%) binnen de cellen (intracellulair) en de overige 40% buiten de cellen; in de ruimte tussen de cellen (30-33%) (interstitiële ruimte) en binnen de bloedbaan (7-10%). Een verwaarloosbaar klein deel bevindt zich tussen de organen in de buikholte wanneer iemand helemaal gezond is. Bij bepaalde ziekten kan er zich echter heel veel extra water ophopen in de interstitiële ruimtes (oedeem) en in de buikholte (ascites).

Vitaal water is voor de mens van onschatbare waarde. Het is een structureel element van onze lichaamscellen en een oplosmiddel voor vele levensbelangrijke moleculen. Het is ook essentieel in vrijwel alle stofwisselingsreacties en bepaalt (samen met onze lichaamszouten) onze bloeddruk en daardoor de doorstroming van onze organen. Een tekort aan water leidt ertoe dat cellen gaan krimpen. De hersencellen zijn hier erg gevoelig voor, waardoor vooral neurologische symptomen ontstaan. Uiteindelijk komen vele essentiële processen in het gedrang en kan de dood volgen.
 Het is daarom van belang dat we ons lichaam voorzien van water, dat de hoogst mogelijke kwaliteit heeft.

De kwaliteit van ons drinkwater

Artikel 3 van het Europees handvest voor water stelt dat: “Waterverontreiniging is een bedreiging voor de mens en voor alle leven” (1).

Er wordt vaak gesteld dat ons kraanwater van goede tot zeer goede kwaliteit is en zelfs één van de beste ter wereld. Maar is dit (nog) wel zo? Ons kraanwater is afkomstig van verschillende drinkwaterbronnen en wordt gezuiverd door onze drinkwaterzuiveringsbedrijven. Van de drinkwaterbronnen is veertig procent (40%) afkomstig van oppervlaktewater en zestig procent (60%) uit grondwater.
Echter, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voldoen onze drinkwaterbronnen niet! (2). Zowel het grondwater is zeer verontreinigd met allerlei chemische producten, als ook het oppervlaktewater met stoffen uit de industrie zoals onder andere geneesmiddelen (waaronder antibiotica, anticonceptie pil, antidepressiva, et cetera), pesticiden, biociden, cosmetica, insecticiden, en nano-deeltjes. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze stoffen nog niet goed verwijderen, waardoor ze in het milieu terecht komen en dus ook in bronnen van drinkwater (2).

Drinkwaterzuiveringsbedrijven

Gelukkig worden al deze stoffen door de drinkwaterzuiveringsbedrijven uit de verontreinigde drinkwaterbronnen gezuiverd…., toch?

 • Het RIVM stelt: “Drinkwaterbedrijven gebruiken steeds geavanceerdere zuiveringstechnieken om deze stoffen te verwijderen. De resterende, zeer lage concentraties vormen geen gevaar voor de volksgezondheid”(2).Maar hoe kunnen we dit weten?
  Eigenlijk wordt er gezegd dat de waterzuiveringsbedrijven slechts een deel van deze verontreinigende stoffen uit ons drinkwater kunnen halen en dat dus het water uit de kraan nog steeds concentraties van deze stoffen bevat. Ze stellen vervolgens dat deze lage concentraties geen gevaar vormen voor de volksgezondheid, maar er wordt geen onderbouwing van deze stelling geboden; er is gewoon nog onvoldoende onderzoek naar gedaan om dit zo te kunnen stellen. Vaak wordt er pas na jaren een link gelegd tussen bepaalde verontreinigende stoffen en een effect op de gezondheid.
 • Waterzuiveringsbedrijven hanteren weliswaar zeer hoge veiligheidsnormen voor de kwaliteit van ons drinkwater, die zijn vastgelegd in het Nederlandse Drinkwaterbesluit (3), maar in dit drinkwaterbesluit zijn slechts normen opgesteld voor 60 stoffen waar de waterzuiveringsbedrijven aan moeten voldoen, terwijl er wel duizenden verschillende chemische stoffen in onze bronnen voor drinkwater aanwezig zijn. Wanneer er dus beweerd wordt dat ons drinkwater aan de hoge kwaliteitsnormen voldoet, dan geldt dit alléén voor die zestig genoemde stoffen. Op het overgrote deel van verontreinigende stoffen wordt dus niet gecontroleerd…

Hoewel de drinkwaterbedrijven en de overheid heel veel doen om de kwaliteit van ons drinkwater zo hoog mogelijk te maken, kunnen zij dat dus helaas (nog) niet voor alle verontreinigende stoffen in ons drinkwater waarborgen.

Wij kunnen zélf zorg dragen om zo veel mogelijk water van goede kwaliteit tot ons te nemen door zélf het water uit de kraan te filteren met verschillende filtersystemen, zoals er vele te verkrijgen zijn. Ieder moet voor zichzelf bepalen of dit gezuiverd water mét of zónder mineralen moet zijn. De hoeveelheid mineralen die wij uit ons drinkwater halen is vrijwel verwaarloosbaar ten opzichte van wat wij uit onze voeding halen en dus is er geen goed argument om water mét mineralen te drinken, maar meer een kwestie van smaak.

Bijzondere eigenschappen van water en vitaal water

Alle materie, in zijn kleinste vorm, bestaat uit energie met een bepaalde trillingsfrequentie. Elk atoom heeft een bepaalde trillingsfrequentie en daardoor ook alle materie die hieruit bestaat; zowel levende materie zoals planten, dieren en mensen, als ook “dode” materie zoals bv. kristallen maar ook chemische stoffen (bv geneesmiddelen). Alle materie heeft dus een bepaalde trillingsfrequentie, een soort energetische vingerafdruk.

Water lijkt een geheugen te hebben doordat het in staat is om mee te gaan trillen in dezelfde uitgezonden frequenties van materie die in aanraking is geweest met het water. De werking van (sommige) homeopathische middelen kan hiermee worden verklaard, omdat het trillingseffect van het actieve bestanddeel wordt overgenomen door de watermoleculen.

Masaru Emoto heeft verschillende kristallisatie-patronen aangetoond van waterdruppels, die blootgesteld werden aan verschillende frequenties zoals die van verschillende soorten muziek. De structuur van het water, dat is blootgesteld aan vervuiling of andere negatieve invloeden, is chaotisch zelfs wanneer deze vervuiling/moleculen geheel uit het water verwijderd zijn, terwijl natuurlijk bronwater of water dat ontdaan is van deze negatieve invloeden juist prachtige uniforme kristallen laat zien (4).

William Tiller, een emeritus hoogleraar aan de prestigieuze Stanford Universiteit (5), toonde door verschillende wetenschappelijke experimenten aan dat water onze intenties kan opnemen (6). Tiller toonde aan dat de eigenschappen van water telkens veranderen als gevolg van de interactie met wat de onderzoeker denkt of wenst (intenties) (6). Dit betekent dan ook dat onze gedachten en intenties óók vormen van energie zijn, waarmee wij een bepaalde gunstige maar ook ongunstige trillingsfrequentie kunnen overbrengen op water.

Video Waterwervelaar

Viktor Schauberger (1885-1958) was een Oostenrijkse uitvinder en natuuronderzoeker (7). Zijn verschillende uitvindingen zijn gebaseerd op observaties, die hij in de natuur deed (8). Hij stelde dat water weer zijn natuurlijke toestand aan kon nemen door dit te wervelen (zie video). Dit is te vergelijken met het “wissen” van de energetische vingerafdrukken die het water kan vasthouden.

Vitaal coherent bio-fotonen water maken

Coherent vitaal water
Water kan dus in zijn oorspronkelijke oorspronkelijke staat teruggezet worden door het linksom draaiende vortex-effect van de waterwervelaar: coherent, vitaal water. Dit nu weer frequentie-neutrale water is daardoor weer in staat om nieuwe frequentie(s) “op te nemen” en vast te houden door bv kristallen, muziek of zelfs intenties  en dergelijke. Ons lichaam bestaat uit cellen en in deze cellen bevindt zich de celkern met genetisch materiaal (DNA) waar heel veel mogelijke eigenschappen in liggen opgeslagen.

DNA als bron van licht(fotonen)
De Duitse professor Fritz-Albert Popp, gepromoveerd in theoretische fysica, heeft het “International Institute of Biophysics” opgericht, waar 19 onderzoeksgroepen uit 13 landen samen onderzoek doen naar bio-fotonen en coherente biologische systemen. Zij hebben aangetoond dat DNA niet alleen op chemisch moleculair niveau werkt, maar ook op een hoger niveau waar lichtfrequenties een belangrijke rol spelen. Zij toonden als eerste aan dat DNA licht (fotonen) bevat en de bron is van de bio-fotonen die DNA kan uitstralen. Volgens professor Popp: “Vandaag de dag weten wij dat de mens in zijn essentie een “lichtwezen” is. We staan op het punt om de complexe relatie tussen licht en het leven te ontrafelen, maar we kunnen nu empathisch zeggen dat het functioneren van ons gehele metabolisme, afhankelijk is van licht” (9).
Dus verschillende licht-frequenties uit ons DNA (bio-fotonen) hebben verschillende effecten op ons levend organisme.

Violet-glas en haar eigenschappen
Dit speciale glas wordt vervaardigd uit silica en verschillende mineraal-oxiden, waaronder het bijzondere lapis lazuli, waardoor het zijn prachtige violette kleur krijgt. Dit speciale glas werd al in de tijd van de oude Egyptenaren gebruikt om speciale medicinale producten in op te slaan. Jakob Lorber heeft beschreven dat producten die bewaard worden in dit speciale violet-glas geladen worden met vitale zonne-energie frequenties en hun eigen energie ook langer behouden (13). Onderzoek heeft uitgewezen dat violet-glas tot 45% licht (fotonen) doorlaat van 380-420 nanometer golflengte (violet UVA-frequentie) en tot 60% licht (fotonen) doorlaat van 730-1050 nanometer golflengte (infra-rood frequentie).

Deze licht-frequenties komen overeen met de lichtfrequenties die het DNA ook bevat (9) en staan bekend als frequenties die lichaamscellen vitaliseren en coherent maken/houden.

Vitaal coherent bio-fotonen water
Het water wordt eerst door middel van de waterwervelaar in een vortex gebracht gedurende 20-30 minuten en daardoor zijn oorspronkelijke neutrale toestand teruggebracht. Vervolgens wordt het “geresette” water in de violet-glazen apothekersfles gedaan en gedurende één dag in het daglicht gezet, waardoor deze met de speciale vitaliserende en coherent makende bio-fotonen geladen wordt. Het resultaat is water dat een energetische weldaad is voor het lichaam en fluweelzacht aanvoelt bij het drinken.

Conclusie

Mijn overtuiging is dat water dus gezien kan worden als een informatiedrager van verschillende trillingsfrequenties. Deze informatie kan zowel gunstig (positief) als ongunstig (negatief) zijn voor ons lichaam. De kwaliteit van ons kraanwater kan niet gewaarborgd worden door de waterzuiveringsbedrijven voor zeer vele verontreinigende substanties. Zelfs wanneer wij zélf alle verontreinigende substanties door eigen filtering uit het water halen, zal deze informatie in het water-geheugen zijn opgeslagen en dus nog steeds de ongunstige trillingsfrequenties vertonen.
Door het water te wervelen (in een vortex of draaikolk te brengen) kan het geheugen van het water “gewist” worden en het water weer in zijn natuurlijke toestand worden teruggebracht. Dit neutrale water kan dan weer met allerlei intenties of met gunstige trillingsfrequenties van bijvoorbeeld bepaalde kristallen “geladen” worden zodat het een gunstig gewenst effect heeft. Een speciale plaats neemt het vitaal coherent biofotonen water in, dat door de violetglazen apothekersfles binnen een dag verkregen kan worden.
In mijn persoonlijke opvatting is dit neutrale of met gunstige, gewenste frequenties “geladen” water het beste voor ons lichaam.

Om thuis water te kunnen filteren bestaan er vele verschillende opties. Helaas zijn er geen goede, betaalbare apparaten op de markt om water in een vortex of draaikolk te brengen, zodat het water weer in zijn neutrale toestand hersteld wordt. Ik gebruik zelf een waterwervelaar, die werkt door een magneetstaafje in draaiing te brengen met een motor onder een glazen karaf (zie video). Beiden worden in eigen beheer gemaakt en zijn te verkrijgen in de webshop.

Referenties:

 1. Europees handvest voor water; Raad van Europa
 2. RIVM – Zorg over kwaliteit van bronnen voor drinkwater
 3. Nederlands Drinkwaterbesluit (2015)
 4. Masaru Emoto officiële website
 5. William Tiller
 6. Tiller Institute for Psychoenergetic Science
 7. Victor Schauberger
 8. Stichting natuur- en implosietechnieken
 9. Fritz-Albert Popp
 10. Jakob Lorber: De geneeskracht van het zonlicht; Uitg. Schors – Amsterdam, ISBN 978 90 6556 442 9